Regulamin

§ 1. Definicje

1.1. Serwer gry - wirtualny serwer gry instalowany na serwerze fizycznym.
1.2. Usługodawca - firehosting.pl (AIP) z siedzibą na ul. Piękna 68 00-672 Warszawa NIP: 5242495143 Regon: 01569001300021 dostarczający usługi gier multiplayer.
1.3. Abonent – usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto umowę.
1.4. Umowa – zawarta w formie elektronicznej umowa z Abonentem, na podstawie której Usługodawca zwany dalej "Firehosting.pl" zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Abonenta, natomiast Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności.
1.5. Slot - miejsce na serwerze multiplayer przeznaczone tylko dla jednego gracza w tym samym czasie trwania rozgrywki.
1.6. Administrator - pracownik Usługodawcy mający możliwość zarządzania Serwerami gier Usługobiorców. Administrator odpowiada za poprawne ich działanie.
1.7. Serwer publiczny - serwer ogólnodostępny dla wszystkich graczy.
1.8. Serwer prywatny - serwer posiadający stale nałożone hasło - wejście na taki serwer jest możliwe dopiero po podaniu ustalonego hasła - użytkownikom nie wolno upubliczniać hasła dostępowego do serwera.
1.9. Cennik - spis usług wraz z cenami zamieszczony na stronie "Firehosting.pl".
1.10. Regulamin - pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd. normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu zwanemu dalej "Firehosting.pl".


§ 2. Główne postanowienia Regulaminu

2.1. Poniższy regulamin zwany dalej „regulaminem" określa podstawowe zasady korzystania z usług hostingu internetowego www.Firehosting.pl zwanego dalej "Firehosting.pl", zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
2.2. Przestrzegać poniższy Regulamin zobowiązani są wszyscy zarejestrowana użytkownicy w serwisie "Firehosting.pl".
2.3. Rejestracja konta z wybraną usługą w "Firehosting.pl" i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług pomiędzy serwisem a rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem.
2.3. Niestosowanie się do regulaminu może skutkować wstrzymaniem świadczenia usług bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykorzystanego czasu wynajmu serwera, zablokowany serwer może zostać uruchomiony ponownie na zasadzie porozumienia obu stron.


§ 3. Obowiązki,prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

3.1. Usługodawca zobowiązany jest udostępnić Regulamin Usługobiorcy przed zawarciem Umowy.
3.2. Usługodawca "Firehosting.pl" udostępnia taki serwer, jaki jest zadeklarowany w formularzu zamówienia. Okres najmu serwera jest liczony od momentu uruchomienia serwera.
3.3. "Firehosting.pl" zajmuje się hostingiem serwerów typu:
- serwer prywatny,
- serwer publiczny.
3.4. W przypadku nieprawidłowego działania serwera ze strony "Firehosting.pl", serwis zobowiązuje się do przedłużenia okresu wynajmu serwera o okres czasu równy nieprawidłowemu działaniu serwera.
3.5. Usługodawca "Firehosting.pl" umożliwia administrowanie serwerem przez panel administracyjny znajdujący się na stronie Firehosting.pl .
3.6. serwis "Firehosting.pl" instaluje na serwerach podstawowe oprogramowanie, jednak umożliwia użytkownikowi serwera instalowanie dozwolonych modyfikacji modyfikacji.
3.7. Usługodawca "Firehosting.pl" zastrzega sobie prawo do uruchomienia serwera w ciągu 72h od zaksięgowania wpłaty.
3.8. Hosting serwerów gier multiplayer zwany dalej "Firehosting.pl", za ewentualne awarie nie ponosi odpowiedzialności.
3.9. Usługodawca winien zapewnić Usługobiorcy cenę za którą zakupił serwer gier, aż do końca opłacania jego abonamentu.
3.10. "Firehosting.pl" zastrzega sobie prawo do świadczenia usług nie wywodzących się z oferty lub zmieniania parametrów serwerów gier.
3.11. serwis Firehosting.pl ma prawo na przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3.12. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia przeczytania zgłoszenia przez administrację.§ 4. Obowiązki,prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy

4.1. Zabronione jest usuwanie z nazwy serwera gry frazę "Firehosting.pl".
4.2. Dopuszczalne jest usunięcie z nazwy serwera gry frazę "Firehosting.pl" tylko i wyłącznie po zezwoleniu administratora usługodawcy "Firehosting.pl".
4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- pliki znajdujące się w FTP, które są własnością posiadacza serwera,
- nieprawidłowe działanie modów, pluginów, itp.,
4.4. Usługobiorca zwany dalej administratorem serwera gry powinien w sposób odpowiedni zarządzać serwerem, gdyż usługodawca "Firehosting.pl" nie ponosi odpowiedzialności za poczynania użytkownika.
4.5. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez serwis Firehosting.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4.6. W przypadku serwera prywatnego posiadającego hasło dostępu pozwalającego na połączenie się z grą, zabrania się jego rozpowszechniania, umieszczania w nazwie serwera gry oraz upubliczniania w serwisach internetowych, forach itp.
4.7. Serwery oferowane przez "Firehosting.pl" przeznaczone są wyłącznie do rozgrywek on-line i wszelkie inne sposoby wykorzystywania serwerów są zabronione.
4.8. Zabrania się zmieniać wartość parametrów serwera przez klienta "max-players".
4.9. Zabrania się reklamowania konkurencyjnych firm na serwerze gry.
4.10. Zabrania się wszelkich działań mogących narazić "Firehosting.pl" na straty materialne.
4.11. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za serwer gry przed upłynięciem okresu ważności. W przypadku braku wpłaty, usługa zostaje zawieszona. Pliki serwerowe utrzymywane są przez okres do 7dni od daty wygaśnięcia usługi po czym zostają trwale usunięte.


§ 5. Opłaty

5.1. Wysokość opłaty za usługę serwera gier ustalona jest wg. cennika znajdującego się na stronie "Firehosting.pl" obowiązującego w dniu zamówienia usługi.
5.2. Usługobiorca reguluje opłaty poprzez znajdujące się formy płatności w Panelu zarządzania.
5.3. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi serwera gier przed okresem końca abonamentu.
5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług. Nowe ceny zostaną zaktualizowane w cenniku dostępnym na stronie www.Firehosting.pl .
5.5. Zmiana ceny usługi serwera gier w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
5.6. Usługodawca jest winien zapewnić Usługobiorcy cenę za którą zakupił serwer gier, aż do końca opłacania jego abonamentu.
5.7. Płatność za usługę serwera gier rozliczana jest w okresach abonamentowych podanych w ofercie.


§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Firehosting.pl .
6.3. Usługodawca "Firehosting.pl" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania Usługobiorców.
6.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.